HİKAYE
27 Ocak 2019 ( 12829 izlenme )
Reklamlar

Boşandığı Kocasından Eski Karısına Büyük İnsanlık Dersi


Bugün’ün haberine göre, mad­di sı­kın­tı­ya da­ha faz­la da­ya­na­ma­yan E.Ş, bo­şan­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak Se­dat K’­nın, “İş bu­la­ca­ğı­m” sö­zü üze­ri­ne vaz­geç­ti. Fa­kat Se­dat K’­nın bir tür­lü iş bu­la­ma­ma­sı üze­ri­ne genç kadın “Beş pa­ra­sız adam­dan ko­ca ol­ma­z” di­ye­rek ev­den ayrıldı, ve er­kek ar­ka­da­şı­nın evi­ne yer­leş­ti. Eşi­nin baş­ka bir er­ke­ğe kaç­tı­ğı­nı öğ­re­nen adam, he­men tek cel­se­de bo­şan­dı.
Se­dat K, ar­ka­da­şıy­la teks­til ti­ca­re­ti­ne atıl­dı. Pa­ra ka­za­nın­ca unu­ta­ma­dı­ğı es­ki eşi E.Ş’­yi bul­ma­ya ka­rar ver­di.

BİR UMUTLA ESKİ KAYINVALİDESİNİ ARADI

Ya­kın ar­ka­daş­la­rıy­la ir­ti­ba­ta ge­çip so­nuç ala­ma­yın­ca es­ki ka­yın­va­li­de­si­ne ulaş­tı. Se­dat K, es­ki eşi­nin ev­den kaç­tı­ğı adam­dan 15 ay­lık oğ­lu ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı.

BEBEK LÖSEMİ OLMUŞ

Ha­ya­tı­na ar­tık E.Ş’siz sürdürme­ye ka­rar ve­ren genç adam, es­ki ka­yın­va­li­de­sin­den aldığı diğer haberle ikin­ci kez yı­kıl­dı. Eski eşi E. Ş’nin oğlu T. lö­se­mi has­ta­sıy­dı ve te­da­vi­ için Ka­na­da­’ya gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor­du.

Sedat K, ka­zan­dı­ğı 150 bin li­ra­yı mi­nik bebeğin te­da­vi­si için kul­lan­ma­ya ka­rar ver­di.

ESKİ EŞİNİN ÇOCUĞUNU KANADA’YA TEDAVİYE GÖNDERDİ

Babası S.Y. tarafından Kanada’ya götürülen bebek, burada ilik nakli olup 2 ayda sağlığına kavuştu. 130 bin lira tutan tedavi masrafları da Sedat K. tarafından ödendi.

HAPİSTEN DE KURTARDI

Sedat K’nın insanlık dersi bununla da bitmedi. Eski eşinin imam nikahlı kocasına ruhsatsız tabanca taşımaktan kesilen 6 bin lira para cezası olduğunu ve bunun ödenmemesi halinde hapis yatacağını öğrendi. Cezayı ödeyip eski eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı S.Y’yi hapse girmekten kurtardı.

DÖNMESİNİ İSTEMEDİ

Kendisini 5 sene önce “Beş parasızsın, işin yok” diye terk ettiği eski kocasının, hem yeni eşine, hem de oğluna yardım etmesi, bebeğini sağlığına kavuşturmasından çok etkilenen E.Ş, Sedat K’ya dönmek istedi. Ancak, Sedat K., eski eşine “Kocan ve çocuğunla mutlu ol, yuvana sahip çık” diyerek yeniden birleşmeyi reddetti.

Önerilen İçerikler

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Türkiye 9. sınıf öğrencisi 3 gencin Yazdığı Yazıyı Konuşuyor..! Görünmez kaza izlenme rekoru kırdı Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran en büyük güç kadınlardır, Kadın dizisi Nezir kimdir? Sarp ile ilgisi ne?